حنیف شمیم

***

پزشک، مدرس و پژوهشگر سینما

  (TUMS) دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 (TFS) دانش آموخته سینما از مدرسه عالی فیلم تهران

: مراکزی که جلسات تحلیل فیلم برگزار شده یا در حال برگزاری است

کتابخانه ملی
(فرهنگسرای شفق ( کانون فیلم قاب نو
(فرهنگسرای سرو (انستیتو روانکاوی تهران
خانه دوستان آشنا
خانه فرهنگ پویا
خانه هنر واو
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شایگانه
(همسا ( دفتر ستارخان
مرکز ظفر